DEFA NederlandDEFA DeutschlandDEFA Engeland

Vind uw dealer

Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

(a) Verkoper: DEFA B.V. en/of een vennootschap of onderneming van de Sunhine Groep.

 

(b) Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Verkoper een Overeen-komst aangaat

of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt of aan wie Verkoper een aanbieding

heeft gedaan.

 

(c) Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

 

(d) Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer inzake de verkoop en

levering van producten en/of diensten, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle

(rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

 

(d) Producten: het assortiment van Verkoper’s tenten en kampeerartikelen die onderwerp zijn

van de Overeenkomst. Onder Producten worden, voor zover van toepassing, eveneens

diensten begrepen.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van

Verkoper, orderbevestigingen, Overeenkomsten, hoe ook genaamd, en alle (rechts)

handelingen tussen Verkoper en Afnemer.

 

2.2 Afnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden door het enkele feit

van het plaatsen van een order of vragen.

 

2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt

door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door

Verkoper schriftelijk is aanvaard.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen, totstandkoming Overeenkomsten, specificaties

3.1 Aanbiedingen van Verkoper, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding

anders is vermeld.

 

3.2 Een aanbieding, ook al is die onherroepelijk, kan door Verkoper worden ingetrokken als de

intrekking de Afnemer bereikt voor of op dezelfde tijd als de aanbieding. ***

 

3.3 Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen eerst tot stand, indien

en voor zover zij door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, dan wel nadat door

Verkoper een begin met de uitvoering is gemaakt.

 

3.4 Een aanvaarding die op enige wijze van de aanbieding afwijkt, geldt als een nieuw aanbod en

als een verwerping van het oorspronkelijke. ***

 

3. 5 Documentatiemateriaal en informatie met betrekking tot de Producten in aanbiedingen,

brochures en dergelijke, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot afbeeldingen, maten,

gewichten, kleuren, technische gegevens, prijzen etc. zijn slechts informatief en niet bindend.

 

3. 6 Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn geringe afwijkingen in onder meer

hoeveelheid, maten, gewichten en kleuren, of afwijkingen daarin die vallen binnen een

volgens handelsgebruiken in de branche redelijke tolerantie, toelaatbaar en zij kunnen

nimmer grond voor reclames opleveren.

 

3. 7 Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevens en informatie die hij in het

kader van een Overeenkomst verstrekt aan Verkoper.

 

 

Artikel 4 Levering

4.1 Verkoper zal de Producten leveren, de bijbehorende documenten overhandigen en de

eigendom van de Producten overdragen in overeenstemming met de Overeenkomst en de

Algemene Voorwaarden. ***

 

4. 2 Verkoper zal Producten leveren waarop geen rechten of aanspraken van derden rusten, tenzij

Afnemer er mee heeft ingestemd om de Producten onder die beperkingen aan te nemen,

met uitzondering van en eigendomsvoorbehoud in de normale bedrijfsuitoefening. ***

 

4. 3 De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn indicatief,

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en Afnemer heeft bij late levering geen recht

op schadevergoeding, opschorting, annulering of ontbinding. In geval van te late levering,

is Verkoper eerst in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling, waarbij hem een redelijke

termijn voor nakoming is gegeven.

 

4. 4 Leveringstermijnen gaan in op het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en

alle voor de uitvoerige benodigde gegevens door Verkoper van Afnemer zijn ontvangen.

 

4. 5 Verkoper is bevoegd in gedeelten te leveren, in welk geval Verkoper het recht heeft iedere

deellevering te factureren.

 

4. 6 Levering zal plaatsvinden Ex Works (EXW) van de ICC Incoterms 2010 magazijn van Verkoper

in Doetinchem (Nederland), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle Producten

zullen worden vervoerd voor rekening en risico van Afnemer, ook als voor de verzending de

conditie vracht betaald geldt.

 

4. 7 Verkoper zal Afnemer zo spoedig mogelijk informeren over tijd en plaats van levering, en

Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk afhalen, en in ieder geval binnen 30 dagen na

de kennisgeving van Verkoper. Levering zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het

tijdstip dat de Producten beschikbaar zijn gesteld door de Verkoper aan de Koper.

 

4. 8 Wanneer Afnemer de Producten niet op tijd afhaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim,

en zullen de Producten worden opgeslagen voor zijn rekening en risico of worden verkocht

door Verkoper. Afnemer is in dat geval de koopprijs vermeerderd met rente en kosten

verschuldigd als schadevergoeding, vermeerderd met de opslagkosten.

 

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle door Verkoper vermelde prijzen zijn netto contant, zonder korting, Ex Works (EXW) ICC

Incoterms 2010 magazijn van Verkoper in Doetinchem (Nederland), in euro en zijn exclusief

BTW, kosten, invoerrechten, toeslagen, heffingen of belastingen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

 

5. 2 Indien in de Overeenkomst geen prijs is overeengekomen, gelden de prijzen voor de

Producten op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.

 

5. 3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van een of meer kostprijsbepalende

factoren optreedt, ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden, dan is

Verkoper gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Afnemer.

 

5. 4 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10%

of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan

is Afnemer gerechtigd de Overeenkomst binnen 5 dagen nadat hij van de prijsverhoging

in kennis is gesteld middels een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige

schadevergoeding gerechtigd te zijn. ***

 

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling van facturen van Verkoper dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden

zonder korting, opschorting, aftrek en/of verrekening door middel van overmaking naar of

storting op een door Verkoper aangegeven bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

 

6. 2 Indien volledige betaling niet voor de in artikel 6.1 bedoelde vervaldatum heeft

plaatsgevonden, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim, in

welk geval alle betalingsverplichtingen van Afnemer tegenover Verkoper direct opeisbaar

worden, en vanaf dat moment over de verschuldigde hoofdsom een vergoeding van de

wettelijke handelsrente + 2% per maand verschuldigd is.

 

6. 3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, intern en extern, die Verkoper heeft

moeten maken in een juridische procedure tegen Afnemer, als eisende of verwerende partij,

zullen door Afnemer worden gedragen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden bepaald

in overeenstemming met de incassotarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.

De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld aan de hand van het door Verkoper

daadwerkelijk betaalde bedrag ten aanzien van de procedure, ook als dit de vastgestelde

proceskosten overschrijdt.

 

6. 4 In geval van Liquidatie, faillissement, overlijden, beslag en/of surseance van betaling van

de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper direct opeisbaar. Dient de koper

onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te wijzen

op het eigendomsrecht van verkoper (DEFA B.V.). Verkoper is gerechtigd en naar keuze van

verkoper tot het ophalen van de goederen en hiervoor een 75% regeling toe te passen,

dit houd in dat er voor 25% meer goederen worden opgehaald dit om de lopende kosten

hiervoor te dekken.

 

6. 5 In het geval van een late betaling zal een verschil door een eventuele ongunstige wisselkoers

voor rekening zijn van Afnemer. Referentiedata zijn de vervaldatum van de factuur en de

datum waarop deze is voldaan. ***

 

6. 6 Betalingen door Afnemer zullen eerst worden gecrediteerd met kosten, vervolgens met rente

en daarna met facturen in volgorde van ouderdom, ook als zij nog niet zijn vervallen.

 

6. 7 Verkoper zal te allen tijde het recht hebben Afnemer te vragen (i) zekerheid te geven voor

de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op een wijze die Verkoper

acht voldoende te zijn dan wel (ii) betaling vooraf. Wanneer Afnemer nalaat een dergelijke

zekerheid of betaling vooraf te verstrekken, zal Verkoper het recht hebben de verdere

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat Afnemer de gevraagde zekerheid of

betaling vooraf heeft geboden.

 

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Afnemer is verplicht bij aflevering te onderzoeken, of te laten onderzoeken, of de Producten

aan de Overeenkomst beantwoorden.

 

7. 2 Verkoper zal door Afnemer schriftelijk in kennis worden gesteld van enige klacht met

betrekking tot de Producten, waarbij wordt opgegeven (i) de Producten die het betreft, (ii) de

datum van aankoop en (iii) de aard van de tekortkoming (“Field Incident Report (“FIR”))”.

 

7. 3 In het geval van zichtbare tekortkomingen aan de Producten en/of ontbrekende

hoeveelheden van de Producten, moet Afnemer per fax, e-mail of elektronische overdracht

een FIR indienen bij Verkoper binnen vijf werkdagen na levering van de Producten.

 

7. 4 Voor alle andere klachten met betrekking tot de Producten moet Afnemer per fax, e-mail of

elektronische overdracht een FIR indienen bij Verkoper binnen vijf werkdagen na de datum

waarop de tekortkomingen en/of de ontbrekende hoeveelheden aan Afnemer bekend zijn

geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn.

 

7. 5 Afnemer moet Verkoper schriftelijk in kennis stellen van eventuele klachten met betrekking

tot het gefactureerde bedrag binnen vijf werkdagen na ontvangst van de factuur, met een

omschrijving van de klachten.

 

7. 6 Wanneer Afnemer nalaat aldus een ingebrekestelling uit te brengen binnen de tijd zoals

aangegeven in de artikelen 7.3, 7.4 en 7.5 hiervoor, zal dat leiden tot het verloren gaan van

welke vorderingen dan ook in dit opzicht.

 

7. 7 Klachten van welke aard dan ook, zullen Afnemer geen uitstel geven van de verplichtingen

tot betaling en kunnen alleen schriftelijk onder de aandacht van Verkoper worden gebracht

binnen de perioden die in dit artikel 7 zijn vastgelegd.

 

7. 8 In ieder geval zullen alle vorderingen van Afnemer vervallen tenzij een juridische procedure is

ingesteld bij een bevoegde rechter binnen twaalf maanden na de datum van aflevering of de

datum dat de aflevering had moeten plaatsvinden.

 

 

Artikel 8 Garantie

8.1 Verkoper zal Producten afleveren waarvan de hoeveelheid, kwaliteit en omschrijving voldoen

aan de in de Overeenkomst gestelde eisen en die zijn verpakt op de in de Overeenkomst

vermelde wijze. Deze garantie geldt voor 12 maanden na levering van de betreffende

Producten. Het voorgaande tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8. 2 Behalve wanneer Verkoper en Afnemer schriftelijk anders zijn overeen-gekomen, zijn de

Producten niet geschikt voor een bijzonder doel en bezitten zij niet bijzondere kwaliteiten, en

de Verkoper zal dienovereenkomstig niet aansprakelijk zijn voor een eventueel ontbreken van

conformiteit van de Producten.

 

8. 3 De volgende oorzaken van beschadiging vallen niet onder de garantie:

• kleinere gebreken of afwijkingen, die vallen binnen de tolerantieniveaus zoals die worden

geaccepteerd in “good commercial practise”;

• de Producten zijn gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij gewoonlijk worden

gebruikt of waarvoor zij zijn bestemd;

• de producten zijn naar de mening van Verkoper op een onoordeelkundige wijze gebruikt,

onderhouden, opgeslagen of vervoerd;

• de Producten zijn gerepareerd of veranderd door Afnemer of een derde;

• de schade is veroorzaakt door nalatigheid van Afnemer of een derde partij;

• de schade is veroorzaakt doordat Afnemer of een derde partij heeft gehandeld in strijd met

de instructies, aanwijzingen of advies van Verkoper;

• de onvolkomenheid is veroorzaakt door normale slijtage;

• de onvolkomenheden vloeien voort uit een regeling van de overheid met betrekking tot de

Producten of de fabricage of het gebruik daarvan;

• Afnemer is zijn verplichtingen tegenover Verkoper niet nagekomen (financieel en anderszins).

 

8. 4 In het geval dat Verkoper een klacht gerechtvaardigd acht, en deze op de in artikel 7

voorgeschreven wijze is ingediend, zal Verkoper, uitsluitend te zijner beoordeling, de

Producten of onderdelen in kwestie kosteloos vervangen (waarna de vervangen Producten/

onderdelen eigendom zullen worden van Verkoper) of de Producten repareren binnen

een redelijke termijn na ontvangst van de klacht of een prijsvermindering geven of een

creditnota sturen. De garantieverplichtingen van Verkoper zijn uitsluitend beperkt tot de

garantieaanspraken zoals omschreven in dit artikel 8.

 

8. 5 Nieuwe Producten of onderdelen onder garantie worden geleverd Delivered Duty Paid (DDP)

ICC Incoterms 2010 magazijn van Afnemer in het land van vestiging. Klachtoplossing ter

plaatse is voor rekening en risico van Afnemer, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot

uitruimen, inruimen, demonteren, monteren en opzetten van de Producten.

 

8. 6 Afnemer zal Verkoper de gewenste bijstand verlenen om de onvolkomenheden te

onderzoeken. De Producten moeten op een eerste verzoek daartoe aan Verkoper

ter beschikking worden gesteld, waarbij de vracht vooruit is betaald door Afnemer.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring

van Verkoper. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van Afnemer en de

betreffende Producten reizen voor zijn risico.

 

8. 7 Indien Verkoper aan Afnemer Producten levert die hij van andere leveranciers heeft

betrokken, zijn de garantieaanspraken van Afnemer in ieder geval beperkt tot de garantie die

deze derde leveranciers ter zake verlenen aan Verkoper.

 

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Verkoper totdat alle krachtens

de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden – hetzij uit deze of uit eerdere leveringen

of diensten – verschuldigde bedragen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de

koopprijs alsmede rente en kosten van invordering, door Afnemer volledig zijn voldaan. De

Producten onder eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van Afnemer.

 

9. 2 Totdat de eigendom van de Producten is overgegaan op Afnemer, zal Afnemer niet

gerechtigd zijn de Producten te verhuren, in gebruik te geven, anders dan in het kader van de

normale bedrijfsuitoefening te vervreemden of te leveren aan derden, derden toe te staan ze

te gebruiken of deze Producten op enige wijze te bezwaren of te belasten dan wel buiten zijn

macht te brengen.

 

9. 3 Afnemer zal de Producten onder eigendomsvoorbehoud op zodanige wijze opslaan

en markeren dat ze te identificeren zijn als Producten van Verkoper geleverd onder

eigendomsvoorbehoud en zal deze Producten verzekeren tegen gebruikelijke risico’s.

 

9. 4 Afnemer zal Verkoper direct informeren als de Producten beschadigd worden of verloren

gaan, of indien zij beslagen worden of gevorderd worden door derden. Op eerste verzoek van

Verkoper zal Afnemer informeren over de plaats waar de Producten zich bevinden.

 

9. 5 De Producten kunnen door Verkoper direct worden teruggevorderd als Afnemer niet aan

zijn verplichtingen heeft voldaan of als Verkoper redenen heeft aan te nemen dat Afnemer

niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Afnemer machtigt hierbij Verkoper onherroepelijk

de Producten op te halen en te verwijderen van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer

zal alles doen wat nodig en nuttig is om de Producten terug te halen. De kosten van het

terugvorderen van de Producten zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

10.1. Verkoper behoudt zich alle huidige en toekomstige (intellectuele eigendoms-) rechten

met betrekking tot de Producten voor, en deze zullen uitsluitend eigendom blijven van

Verkoper. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden houden geen overdracht van

enig (intellectuele eigendoms-) recht of een gebruikslicentie in, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

 

10. 2. Afnemer verbindt zich deze (intellectuele eigendoms-) rechten op geen enkele wijze, direct of

indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins.

 

10. 3. Het is Afnemer niet toegestaan gegevens en informatie betreffende Verkoper of gelieerde

partijen, inclusief maar niet beperkt tot de Producten, diensten en activiteiten, zulks in de

meest ruime zin des woords, bekend te maken of te gebruiken voor zover deze gegevens

vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

 

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid, vrijwaring en overmacht

11.1. De aansprakelijkheid van Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot het bedrag dat Verkoper

onder zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ontvangt van de verzekeraar met betrekking

tot de schade waarvoor hij door Afnemer aansprakelijk is gesteld.

 

11.2. Indien met betrekking tot de betreffende schade geen verzekeringsuitkering volgt, is de

aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de garantieregeling in artikel 8. Afnemer doet

hierbij uitdrukkelijk afstand van alle (andere) rechten en vorderingen die zij op Verkoper

heeft, uit welke hoofde dan ook.

 

11.3. In geen geval zal Verkoper aansprakelijk zijn tegenover Afnemer voor enige bijzondere,

gevolg, indirecte, strafrechtelijke of incidentele schade, waaronder begrepen, maar

niet beperkt tot stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verhoging van

operationele kosten, schade als gevolg van afnemers van Afnemer, verlies van klanten,

verminderde goodwill, etc., hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht de grondslag van de

aansprakelijkheid, en ongeacht of hij al dan niet vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van

dergelijke schade, die op enigerlei wijze uit de Overeenkomst of anderszins voortvloeit.

 

11. 4. De in de leden 1 tot en met 3 hiervoor bedoelde beperkingen en uitsluitingen blijven buiten

toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van

de bedrijfsleiding van Verkoper.

 

11. 5. Tenzij nakoming door Verkoper blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van

Verkoper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst

slechts indien Afnemer Verkoper direct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke

termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verkoper ook na die termijn

toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

 

11. 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer

de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij Verkoper meldt. Iedere

vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper vervalt door het enkele verloop van twaalf

maanden na het ontstaan van de vordering.

 

11. 7. Afnemer vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen en dreigende claims van derden tegen

Verkoper, de kosten (inclusief redelijke juridische kosten) wegens verdediging tegen

dergelijke claims, en alle verplichtingen van Verkoper tegenover derden, indien dergelijke

claims, kosten en verplichtingen voortvloeien uit of ontstaan in verband met enig handelen

of nalaten of gebruik van de Producten door Afnemer of enige door hem ingeschakelde

derde en/of het niet naar behoren uitvoeren van de Overeenkomst.

 

11. 8. In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de Overeenkomst voor Verkoper

opgeschort voor de duur van genoemde omstandigheden. Indien deze periode langer

dan drie maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder

verplichting schadevergoeding te betalen.

 

11.9 Overmacht zal worden geacht te bestaan in al die omstandigheden die verhinderen dat

Verkoper de Overeenkomst of een deel ervan uitvoert of het voor hem onmogelijk of

onredelijk belastend maken om dat te doen, indien dergelijke omstandigheden zich

voordoen buiten de redelijke controle van Verkoper, waaronder begrepen, maar niet beperkt

tot brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust, oorlog (al dan niet verklaard), terrorisme,

embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, rellen, overheidsmaatregelen in de breedste

zin met betrekking tot productie en distributie van de goederen, gebrek aan grondstoffen,

vertraging in de productie, distributie en levering van de Producten, onderdelen of

grondstoffen bij Verkoper en toeleveranciers.

 

11.10 Indien Verkoper voor het ontstaan van de overmachtssituatie, zijn verplichtingen uit de

Overeenkomst al gedeeltelijk heeft vervuld, zal hij gerechtigd zijn het al geleverde deel

te factureren, en Afnemer zal de factuur betalen als of er sprake is van een gescheiden

Overeenkomst. ***

 

 

Artikel 12 Ontbinding

12.1. Verkoper heeft het recht de Overeenkomst volledig of gedeeltelijk te ontbinden of

de uitvoering ervan op te schorten, met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst

van de rechter, behoudens de andere rechten die Verkoper heeft (op nakoming en/of

schadevergoeding), indien:

• Afnemer in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene

Voorwaarden;

• Afnemer surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend;

• het faillissement van Afnemer is aangevraagd of uitgesproken;

• het bedrijf van Afnemer is gesloten of geliquideerd;

• schuldeisers een regeling is aangeboden;

• beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer;

• de onderneming van Afnemer of een aanzienlijk deel daarvan is verkocht aan een derde.

 

12.2. Indien artikel 13.1 van toepassing is, zal een eventuele vordering tegen Afnemer onmiddellijk

opeisbaar zijn, zonder dat Verkoper gehouden zal zijn tot enige vergoeding of garantie, en

zal Verkoper het recht hebben alle Producten terug te halen. Afnemer zal hieraan volledige

medewerking verlenen.

 

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Deze Algemene Voorwaarden, alle aanbiedingen en/of Overeenkomsten worden beheerst

door Nederlands recht.

 

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden,

aanbiedingen en/of Overeenkomsten, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe

bevoegde rechter in Arnhem.

 

 

Artikel 14 Diversen

14.1 Verkoper is gerechtigd rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan

derden over te dragen. Afnemer is dit niet toegestaan, tenzij met schriftelijke goedkeuring

van verkoper. ***

 

14.2 Verkoper is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemer verklaart

zich op voorhand met deze wijzigingen akkoord.

 

14.3 De meest recent geregistreerde Algemene Voorwaarden zullen gelden tussen partijen.

 

14.4 De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst

heeft niet tot gevolg dat de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst in geheel nietig zijn/is.

In plaats van de nietige of ongeldige bepaling geldt een passende regeling, die de bedoeling

van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze

zo dicht mogelijk benadert. ***